📣 ข่าวสาร 📣 

⭐️ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ⭐️

🌳 ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร 🌳

📍 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 📍

📌 มีนาคม 25th, 2019 📌


   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

   ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย

   ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน

   และวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อขยายฐานการ

   พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 

   เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่างๆ

   ในสังคมโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา

   และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น

   ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

   ของเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งชุมชน

   มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้


⭐️ ลงพื้นที่ดูตัวอย่าง ⭐️

📍การพัฒนาสูตรปุ๋ยจากผู้เชี่ยวชาญ 📍

📌 มีนาคม 25th, 2019 📌


⭐️ ทีมงานประชุมกลุ่ม ⭐️

📍 วางแผนพัฒนาสูตรปุ๋ย 📍

📌 มีนาคม 25th, 2019 📌


 แปลงแก้วมังกร 

📍 ของกลุ่มวิสาหกิจชุนชนเกษตรแปลงใหญ่ 📍

📌 มีนาคม 25th, 2019 📌


🏆 ประชุมระดมสมอง 🏆

📍 หาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 📍

📌 มีนาคม 25th, 2019 📌


ติดต่อ📞